Pri organizovaní ankety SUPERBLOGER 2019 dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov z našej strany, spoločnosti Special edition s.r.o., so sídlom na adrese Karloveská 29, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, IČO: 50 690 906, oddiel: Sro, vložka číslo: 116913/B, (ďalej len „my“).

V rámci tejto časti sa Vám snažíme transparentne poskytnúť všetky potrebné informácie v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), aby ste vedeli, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Ak by ste v tejto súvislosti mali akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Aké osobné údaje spracovávame, na aký účel ich používame a ako dlho ich uchovávame.

Aké osobné údaje spracovávame:

Identifikačné údaje – meno a priezvisko;
Kontaktné údaje – emailová adresa a telefónne číslo.
Blog a Instagramový profil– Printscreen blogu a Instagramového profilu. Obsah blogu alebo Instagramového profilu.
Fotografie a videozáznamy– z galavečera, na ktorom sa vyhlásia výsledky súťaže.

Na aký účel Vaše osobné údaje spracovávame:

Vyhodnotenie ankety– Vaše Identifikačné údaje, Kontaktné údaje, ako aj Printscreen a obsah blogu, spolu s údajom o súťažnej kategórii budeme spracovávať za účelom plnenia vyhodnotenia ankety. Za účelom vyhodnotenia ocenenia Superfeed, ktoré prebehne online hlasovaním verejnosti je ďalej potrebné zverejniť na našej stránke Printscreen Instagramového profilu a súťažný instagramový feed.Právnym základom je Váš súhlas. Do troch mesiacov od vyhodnotenia ankety, tieto osobné údaje zmažeme, pokiaľ nižšie nie je uvedené inak, keďže v limitovanom rozsahu budeme môcť Vaše osobné údaje spracovávať aj po ukončení ankety. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, bez nich však nie je možné vyhodnotiť Vašu účasť v ankete. Odvolanie súhlasu pred vyhlásením výsledkov ankety znamená ukončenie Vašej účasti v nej.

Komunikácia výsledkov ankety a jej propagovanie– Printscreen blogu a Instagramového profilu, spolu s údajom o súťažnej kategórii a výsledku ankety vo vzťahu k nominovaným súťažiacim a výhercom, budeme spracovávať počas vyhlásenia výsledkov ankety, ako aj po ukončení ankety, ako aj obrazové a video záznamy z galavečera, za účelom komunikácie výsledkov verejnosti a jej propagovania prostredníctvom médií, najmä prostredníctvom našej webovej stránky, sociálnych sietí a TV. Printscreen blogu a Instagramového profilu všetkých súťažiacich si ponecháme zverejnené na našej webovej stránke rok po vyhlásení výsledkov ankety. Po roku ponecháme zverejnené už len Printscreeny blogu a Instagramového profilu nominovaných súťažiacich a výhercov. Právnym základom je nevyhnutnosť na účely našich oprávnených záujmov na tom, aby sme mohli s verejnosťou komunikovať výsledky ankety. Ak s takýmto použitím nesúhlasíte, nemali by ste sa do ankety zapojiť. Veríme však, že to je pre Vás v poriadku. 

S kým zdieľame Vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracovávame hlavne my, t.j. vystupujeme ako ich prevádzkovateľ.

V niektorých prípadoch však Vaše osobné údaje poskytujeme aj iným subjektom (príjemcom). 

Môže ísť o nasledovné prípady:

Poskytnutie tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi, napríklad sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi, v prípade predaja nášho podniku alebo v prípade našej právnej ochrany.

Poskytnutie našimdodávateľom (spracovateľom), ktorí nám na základe zmluvy poskytujú rôzne služby, v rámci ktorých môže dochádzať k spracovaniu Vašich osobných údajov.Môže ísť napríklad o dodávateľov účtovných, hostingových služieb alebo služieb IT servisu a marketingovým. Spolupracujeme len s takými dodávateľmi služieb, ktorí poskytujú primerané záruky bezpečnosti osobných údajov a ktorí sa zaviažu, že budú spracovávať osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi a zachovávať dôvernosť osobných údajov.

Poskytnutie ďalším prevádzkovateľom (prípadne spoločným prevádzkovateľom), ak je to nevyhnutné pri organizovaní ankety.

Pre úplnosť, 

  • ako je uvedené vyššie v časti vysvetlenia účelov, niektoré osobné údaje uvedené v časti  Komunikácia výsledkov ankety a jej propagovanie budeme šíriť, resp. sprístupňovať masovokomunikačnými prostriedkami, aj prostedníctvom sociálnych sietí. Pre informácie o tom, ako spracovávajú Vaše osobné údaje navštívte Zásady používania údajov InstagramuZásady používania údajov Facebooku;
  • Identifikačné údaje a údaje o Blogu a Instagramovom profile súťažiacich tiež sprístupníme porote, pretože je to nevyhnutné za účelom vyhodnotenia ankety; a
  • Osobné údaje výhercov sprístupníme príslušným partnerom za účelom, aby mohli odovzdať cenu pre výhercov.

Cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Pre podrobnejšie informácie o tom, ako používame cookies, sa prosím oboznámte s našimi pravidlami používania cookies.

Ako Vaše osobné údaje chránime
Prijatím primeraných technických a organizačných opatrení sa snažíme zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov, aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, ich neoprávnenému poskytnutiu, ako aj neoprávnenému prístupu k nim.

Prenos osobných údajov do tretích krajín
V rámci krajín EÚ/EHS platí voľný pohyb osobných údajov. Vo všeobecnosti neplánujeme prenášať osobné údaje do iných krajín (tretie krajiny), s výnimkou Komunikácie výsledkov ankety a jej propagovania prostredníctvom sociálnych sietí, najmä Facebook a Instagram, ktoré majú svoje sídlo v USA. Keď budeme prenášať osobné údaje do tretích krajín, pôjde o krajiny, o ktorých Európska komisia rozhodla, že zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Vaše práva
Podľa článkov 15 až 22 GDPR máte určité práva, medzi ktoré patria právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Čo tieto práva znamenajú?

Právo na prístup
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a ich kópiu. Na požiadanie Vám teda poskytneme všetky informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne osobné údaje a doplnili ich, ak sú neúplné.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)
Vaše osobné údaje mažeme, (i) ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, (ii) v prípade odvolania súhlasu, (ii) ďalej na základe námietok proti spracúvaniu, ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, (iii) ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, (iv) prípadne ak by sa preukázalo, že Vaše osobné údaje  boli spracúvané nezákonne. Toto právo však neplatí absolútne. Existujú prípady, kedy sa toto neaplikuje, napríklad v prípade, ak je to potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ (i) ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo namietať proti spracúvaniu
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na právnom základe nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana.

Právo odvolať súhlas
Ak je spracúvanie založené na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR alebo inými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v Slovenskej republike je ním Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlo Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Máte otázky? Napíšte nám.
Ak máte otázky k týmto zásadám spracovania osobných údajov, prípadne by ste chceli získať podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov alebo Vašim právam, kontaktujte nás emailom na info@superblogeri.sk.