Všeobecné podmienky a pravidlá

Organizátor ankety

Organizátorom ankety SUPERBLOGER 2019 je spoločnosť Special edition s.r.o., so sídlom na adrese Karloveská 29, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, IČO: 50 690 906, oddiel: Sro, vložka číslo: 116913/B.

Cieľ ankety

Cieľom súťaže SUPERBLOGER 2019 je vybrať prostredníctvom odborného hlasovania poroty najlepších blogerov a instagramerov za rok 2019. 

Priebeh ankety

 • Predstavenie ankety, partnerov, poroty a cien : 1.9.2019 – 30.9.2019
 • Registrácia blogerov a instagramerov: 1.10.2019 – 3.11.2019
 • Online hlasovanie o špeciálne ocenenie SUPERFEED: 15.11.2019-15.12.2019
 • Hlasovanie poroty, výber nominácií a víťazov: 30.11.2019 – 15.12.2019
 • Overenie splnenia podmienok víťazov : 2.1.2020 – 5.1.2020
 • Vyhlásenie výsledkov, slávnostný galavečer: 30.1.2020

Najlepších blogerov a instagramerov vyberie 4 a viac členná porota, ktorá sa bude skladať vždy z odborníkov v danej oblasti, fotografov, žurnalistov a zapojených partnerov, a to na základe jej subjektívneho zhodnotenia.

Hlavné kategórie (v každej kategórii sú ocenení 4 blogeri/instagrameri)

 • Móda
 • Krása
 • Cestovanie
 • Jedlo
 • Lifestyle
 • Mama
 • Sebarozvoj a motivácia

Špeciálne ocenenia (v každom špeciálnom ocenení je ocenený 1 bloger/instagramer)

 • Superosobnosť
 • Superklokan
 • Superfeed – online hlasovanie

Ocenenia v hlavných kategóriách

 • WEB (vizuál webu, kvalita článku, pravidelnosť prispievania)
 • OBSAH (content, product placement, kreatívna fotografia a pod.)
 • SOCIÁLNE SIETE (interakcia s publikom, využívanie nových trendov a vychytávok)
 • ABSOLÚTNY VÍŤAZ

Pravidlá pre zapojenie sa do súťaže

Bloger alebo instagramer (ďalej len “súťažiaci“) sa do jednej zo 7 hlavných kategórií registruje sám. Do registračného formuláru musí uviesť svoje celé meno, prezývku blogu, email, telefonický kontakt, URL link svojho profilu na sociálnej sieti Instagram. Súťažiaci si musí pri registrácii vybrať iba jednu kategóriu, do ktorej sa prihlasuje. Súťažiaci musí vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajom zaškrtnutím kolónky “Súhlas so spracovaním osobných údajov“. Súťažiaci sa svojou registráciou podmieňuje uverejniť 2 príspevky o partnerovi kategórie, do ktorej sa zaregistroval, na sociálnej sieti Instagram alebo Facebook, formou fotky vo feede alebo formou príbehu. Fotku alebo video vyrobí súťažiaci na slávnostnom vyhlásení výsledkov. V prípade, že sa súťažiaci z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť vyhlásenia výsledkov, zaväzuje sa, že tieto 2 príspevky uverejní do 1O dní od ukončenia galavečera. Fotku alebo video vyrobí pomocou foto/video materiálu, ktorý mu poskytne organizátor. Táto podmienka sa nevzťahuje na súťažiaceho, ktorý má podpísanú oficiálnu zmluvu s konkurenčnou značkou partnera kategórie, v ktorej jasne stojí klauzula o exkluzivite a riadne sa ňou preukáže na výzvu organizátora najneskôr 5 týždňov pred konaním galavečera. O existencii takejto zmluvy je súťažiaci povinný informovať organizátora prostredníctvom poznámky počas registrácie. Ak tak neurobí, ide o porušenie pravidiel súťaže a okrem iného je partner kategórie oprávnený neposkytnúť v prípade výhry príslušnú výhru.

 Každý zaregistrovaný súťažiaci, ktorý spravuje biznis účet na sociálnej sieti Instagram je automaticky zaradený do online hlasovania špeciálneho ocenenia SUPERFEED, ktorý bude hodnotený na základe verejného hlasovania. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na nezaradenie Instagram profilu, v ktorom sú uverejňované prebrané obrázky bez autorského vkladu, ďalej obsah s politickým kontextom, erotickým obsahom, hazardom alebo články podnecujúce náboženskú či rasovú neznášanlivosť.

Pravidlá pre získanie ocenenia WEB, OBSAH alebo SOCIÁLNE SIETE

Ankety sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá minimálne od 1.1.2019 spravuje blog (ďalej len “bloger“), pričom musí mať aktívny blog, čo predstavuje minimálne 12 pravidelných blogových príspevkov v období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 (platí pre ocenenie WEB) alebo biznis účet na sociálnej sieti Facebook/Instagram (ďalej len “instagramer“) s minimálnym počtom fanúšikov 1000 (platí len pre ocenenie OBSAH a SOCIÁLNE SIETE). V prípade, že bloger píše v cudzom jazyku a chce sa do súťaže zapojiť, musí na základe štatistík (Google Analytics alebo FB/IG) dokázať, že aspoň 60% jeho sledovateľov prichádza zo Slovenska.

Výnimka: do súťaže sa môže zapojiť aj bloger/instagramer, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale jeho texty na webe a sociálnych sieťach musia byť v slovenskom jazyku alebo jeho zásah musí byť prevažne slovenské publikum (aspoň 60% – preukázané na základe štatistík Google Analytics alebo FB/IG).

Blog predstavuje webovú stránku s vlastným URL linkom, na ktorej bloger pravidelne prispieva. Bloger na blogu vyjadruje svoje názory, publikuje fotografie alebo videá prostredníctvom svojich príspevkov.

Pravidlá pre získanie ocenenia ABSOLÚTNY VÍŤAZ

Platia rovnaké pravidlá ako pri oceneniach WEB, OBSAH a SOCIÁLNE SIETE, pričom súťažiaci, ktorý získa ocenenie ABSOLÚTNY VÍŤAZ ich musí spĺňať všetky naraz. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nezaradiť blog, v ktorom sú uverejňované tlačové správy, komerčné správy, PR články, prebrané texty bez autorského vkladu, ďalej obsah s politickým kontextom, erotickým obsahom, hazardom alebo články podnecujúce náboženskú či rasovú neznášanlivosť. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nezaradiť blog, kde nie je jasné a definované, kto je autorom daného obsahu.

Nominácia a vyhlásenie víťazov ocenení WEB, OBSAH a SOCIÁLNE SIETE a absolútneho víťaza

Do nominácie každého ocenenia postupuje 5-10 súťažiacich, ktorí budú hodnotení odbornou porotou a vyhlásení na slávnostnom galavečeri.

Finále

Finále sa uskutoční 30.1.2020, kde budú vyhlásení víťazi ocenení WEB, OBSAH a SOCIÁLNE SIETE, absolútni víťazi 7 hlavných kategórií, ako aj víťazi špeciálnych ocenení.

Iné

Na stránke www.superblogeri.sk sú používané hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán ako súčasť mechaniky súťaže. Organizátor ankety nezodpovedá za obsah poskytovaný na webových stránkach tretích strán a nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie, ktoré webové stránky tretích strán môžu spôsobiť.

Organizátor ankety si vyhradzuje bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu blogera právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, pozastavenia, predčasného ukončenia alebo vylúčenie konkrétneho účastníka z ankety najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže zo strany blogera, z dôvodu podozrenia škodlivého správania.

Organizátor ankety si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel kedykoľvek v priebehu trvania ankety a to aj opakovane. Nárok na získanie ocenenia nemožno vymáhať súdnou cestou.

Súťažiaci registrovaním blogu alebo instagramového účtu do ankety udeľuje organizátorovi súhlas (licenciu)  na to, že organizátor ankety je oprávnený použiť na marketingové a propagačné účely jeho meno, názov blogu a instagramového účtu, ako aj ním poskytnuté fotografie vrátane kópie úvodnej stránky blogu a instagramového účtu, ako aj fotografie vytvorené v rámci galavečera v akýchkoľvek oznamovacích prostriedkoch (vrátane printových, TV, rádio, online nosičoch a sociálnych médiách) a v propagačných materiáloch samostatne, alebo v spojení s produktmi organizátora súťaže alebo partnerov. Licencia je udelená ako územne a vecne neobmedzená, bezplatná, nevýhradná, všetkými známymi spôsobmi použitia a je časovo neobmedzená, v každom prípade však platí minimálne po dobu 10 rokov. Organizátor nie je povinný licenciu využiť. Súťažiaci
zároveň súhlasí s tým, že Organizátor nie je povinný označiť poskytnuté diela menom súťažiaceho, je oprávnený označiť dielo svojim obchodným menom, je oprávnený dielo zmeniť a vykonať akýkoľvek iný zásah do diela. Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že Organizátor je oprávnený v rovnakom rozsahu poskytnúť súhlas na použitie (sublicenciu) partnerom.

Účasť v súťaži je dobrovoľná a súťažiaci svojou účasťou vyjadruje súhlas s jej pravidlami.